NASZE OSIĄGNIĘCIA

Z sukcesami świadczymy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa gospodarczego

Praktyka Kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności sektory: zbrojeniowy (TTcomm, TELDAT), IT (TTcomm, HP), budowlany (COVEC, Budimex S.A., Porr Polska S.A., TRANS-Żwir, TBS Praga Południe sp. z o.o.), energetyczny (ALSTOM Power sp. z o.o.), pracowniczy (Working Links) oraz usługowy.

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa spółek obejmuje w szczególności: bieżące doradztwo korporacyjne, reprezentowanie stron w sporach korporacyjnych, przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań przetargowych na rzecz Wykonawców na całym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie jego realizacji, w tym:

 • Analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (SIWZ, Ogłoszenia o zamówieniu, wzory umów);

 • Przygotowanie ofert lub weryfikację opracowanych ofert w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych;

 • Opiniowanie uzyskanych przez Wykonawców referencji, bądź zobowiązań o udostępnieniu zasobów przez podmioty trzecie;

 • Składanie zapytań do SIWZ;

 • Przygotowywanie wyjaśnień treści oferty oraz uzupełnienia oferty;

 • Nadzór na terminowością przedłużenia ważności oferty, wadium;

 • Badanie poprawności ofert konkurencyjnych pod kątem wniesienia ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;

 • Sporządzanie środków ochrony prawnej: odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień do odwołań, pism procesowych w toku postępowania odwoławczego, quasi odwołań, skarg na wyroki KIO do Sądów Okręgowych;

 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej;

 • Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, sporządzanie wniosków;

 • Udział w negocjacjach z Zamawiającym (przy trybie dialogu konkurencyjnego);

 • Prowadzenie ewentualnej korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień, jak i przygotowanie wniosku odnośnie do wszczęcia kontroli postępowania;

 • Sporządzanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami;

 • Pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji wadialnych oraz gwarancji dobrego wykonania;

 • Biegłą obsługę w angielskim prawniczym dot. zamówień publicznych;

Zapewniamy również kompleksową obsługę postępowań przetargowych na rzecz Zamawiających, w tym:

 • Rekomendujemy odpowiedni tryb udzielenia zamówienia;

 • Sporządzamy dokumentację przetargową (Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, wzór umowy);

 • Weryfikujemy oferty złożone w postępowaniu pod kątem zgodności z SIWZ i z prawem zamówień publicznych;

 • Uczestniczymy i wspieramy pracę komisji przetargowych;

 • Przygotowujemy odpowiedzi na odwołania wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej;

 • Reprezentujemy Zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;

 • Przygotowujemy odpowiedzi na wnioski Wykonawców; Sporządzanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami;

 • Świadczymy kompleksową obsługę prawną na etapie realizacji zamówienia publicznego

Począwszy od 2009 r. adw. Leszek Kot regularnie występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą

i w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi. Przygotowuje liczne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach przetargowych w sektorze zbrojeniowym (obronności). Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji i opinii z zakresu prawa zamówień publicznych. Był członkiem i liderem zespołów doradców prawnych świadczących kompleksową obsługę największych postępowań przetargowych w Polsce, m.in. na rzecz: TTcomm S.A., China Overseas Engineering Group Co. Ltd. (COVEC), Alstom Power sp. z o.o., Project Management Intertecno sp. z o.o. Jest także licencjonowanym pośrednikiem i zarządcą nieruchomości. Przygotowywał opinie prawne i raporty due diligence dotyczące nieruchomości komercyjnych oraz działał jako pełnomocnik w postępowaniach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

KLUCZOWE  OSIĄGNIĘCIA

 

WYBÓR OFERTY TTCOMM S.A. 

18 grudnia 2018 r., adw. Leszek Kot

W dniu 18 grudnia 2018 r. oferta TTComm S.A. złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy" została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego - Telewizję Polską S.A. Wartość zamówienia wynosi ok. 5 mln zł. Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz TTComm S.A. w ww. postępowaniu świadczył mec. Leszek Kot.

WYBÓR OFERTY TTCOMM S.A.

15 maja 2018 r., adw. Leszek Kot

W dniu 15 maja 2018 r. oferta TTComm S.A. złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udostępnianie pojemności satelitarnej na pozycji orbitalnej 7o  E na potrzeby systemu dystrybucji programów i wozów transmisyjnych Polskiego Radia została wybrana jako najkorzystniejsza. Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz TTComm S.A. w ww. postępowaniu świadczył mec. Leszek Kot.

 

TTCOMM S.A. DOSTARCZY TERMINALE OKRĘTOWE VSAT

6 października 2016 r., adw. Leszek Kot

W dniu 6 października 2016 r. doszło do wyboru oferty wykonawcy TTcomm S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie, oraz przeprowadzenie szkolenia na „Terminal satelitarny w technologii SATCOM BROADBAND (protokół TCP/IP) – VSAT okrętowy – 6 kpl”, prowadzonego przez  Inspektorat Uzbrojenia. Rolę pełnomocnika zwycięskiego wykonawcy

w toku postępowania przetargowego pełnił adw. Leszek Kot.

Wartość uzyskanego zamówienia kształtuje się na poziomie ok. 19 milionów złotych i stanowi istotny wkład w doskonalenie łączności w SZ RP.

 

TTCOMM S.A. PRZYWRÓCONY DO POSTĘPOWANIA

26 września 2016 r., adw. Leszek Kot

Wyrokiem KIO z dnia 26 września 2016 r. (KIO 1648/16) doszło do uwzględnienia odwołania TTcomm S.A. i przywrócenia do postępowania wykonawcy TTcomm S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Dostawę terminala satelitarnego SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej” (60 kpl.). Rolę pełnomocnika wykonawcy TTcomm S.A. w postępowaniu odwoławczym pełnił adw. Leszek Kot.

 

 TRANS-ŻWIR DOSTARCZY KRUSZYWA

17 maja 2016 r., adw. Leszek Kot

W dniu 17 maja 2016 r. doszło do wyboru oferty wykonawcy Trans-Żwir z siedzibą w Giżycku jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kamienia łamanego (kruszywa) i pisaku wraz z rozładunkiem na przebudowę PST

w Wierzbinach”, prowadzonego przez Sinevia sp. z o.o. na zlecenie MON. Rolę pełnomocnika zwycięskiego wykonawcy w toku postępowania przetargowego pełnił adw. Leszek Kot.

Wartość uzyskanego zamówienia kształtuje się na poziomie ok. 10 milionów złotych.

 

ODWOŁANIE TRANS-ŻWIR UWZGLĘDNIONE

10 marca 2016 r., adw. Leszek Kot

Wyrokiem KIO z dnia 10 marca 2016 r. (KIO 251/16) doszło do uwzględnienia odwołania Trans-Żwir i unieważnienia czynności Zamawiającego

o unieważnieniu postępowania w postępowaniu prowadzonym przez Sinevia sp. z o.o. (na zlecenie MON) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kamienia łamanego (kruszywa) i pisaku wraz z rozładunkiem na przebudowę PST w Wierzbinach”, prowadzonego przez Sinevia sp. z o.o. na zlecenie MON. Rolę pełnomocnika wykonawcy Trans-Żwir w postępowaniu odwoławczym pełnił adw. Leszek Kot

 

TTCOMM S.A. DOSTARCZY TERMINALE SATELITARNE VSAT

7 października 2014, adw. Leszek Kot

W dniu 7 października 2014 r. doszło do zawarcia umowy z Jednostką Wojskową nr 4226 w Warszawie na dostawę terminali satelitarnych VSAT typu SLAVE – 11 kpl. W toku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę terminali satelitarnych VSAT typu SLAVE”

(nr ref. D/106/2013) rolę pełnomocnika zwycięskiego wykonawcy pełnił adw. Leszek Kot. Wartość uzyskanego zamówienia kształtuje się na poziomie kilkunastu milionów złotych i stanowi istotny wkład w doskonalenie łączności w SZ RP.

 

ZAMAWIAJĄCY UWZGLĘDNIŁ ODWOŁANIE TTCOMM S.A. W PRZETARGU A DOSTAWĘ PRZEWOŹNEGO ZESTAWU SIECIOWEGO VSAT

 29 września 2014, adw. Leszek Kot oraz dr Jędrzej Kondek z Kancelarii Barylski T., Olszewski A. Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza sp. k.

Adwokat Leszek Kot oraz radca prawny dr Jędrzej Kondek z kancelarii Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza z sukcesem reprezentowali wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odstawę przewoźnego zestawu sieciowego VSAT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Jednostkę Wojskową nr 2305 w Warszawie. Na skutek wniesionego odwołania do KIO, które Zamawiający uznał w całości doszło do modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z żądaniem odwołującego.

 

ZAMAWIAJĄCY UWZGLĘDNIŁ ODWOŁANIE TTCOMM S.A. W PRZETARGU NA DOSTAWĘ TERMINALI SATELITARNYCH W TECHNOLOGII SATCOM BROADBAND

4 września 2014, adw. Leszek Kot

Adwokat Leszek Kot z sukcesem reprezentował wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia – „Terminali satelitarnych w technologii SATCOM BROADBAND prowadzonym przez Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie”. Na skutek wniesionego odwołania do KIO, które Zamawiający uznał w całości, doszło do zmiany trybu prowadzonego postępowania z trybu „z wolnej ręki” na jeden z trybów konkurencyjnych.
Czytaj więcej – postanowienie KIO z dnia 4 września 2014 roku (sygn. akt KIO 1710/14) tutaj.

 

ODWOŁANIE KENBIT KOENIG I WSPÓLNICY SP.J. ODDALONE, TTCOMM S.A. DOSTARCZY TERMINALE SATELITARNE VSAT

 21 lutego 2014, adw. Leszek Kot

Adwokat Leszek Kot z sukcesem reprezentował wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń łączności satelitarnej” prowadzonym przez Jednostkę Wojskową nr 4226 w Warszawie. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 lutego 2014 roku odwołanie złożone przez KenBIT Koenig i Wspólnicy sp.j. należało oddalić, a wybór oferty TTcomm S.A. jako najkorzystniejszej – uznać za prawidłowy.
Czytaj więcej – wyrok KIO z dnia 21 lutego 2014 roku (sygn. akt KIO 238/14) tutaj.
W dniu 27 lutego 2014 r. doszło do zawarcia umowy z Jednostką Wojskową nr 4226 w Warszawie na dostawę terminali satelitarnych VSAT typu SLAVE – 5kpl.
Wartość uzyskanego zamówienia kształtuje się na poziomie kilkunastu milionów złotych i stanowi istotny wkład w doskonalenie łączności w SZ RP.

 

SKARGA ZAMAWIAJĄCEGO ODRZUCONA PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE

20 grudnia 2013, adw. Leszek Kot

Adwokat Leszek Kot z sukcesem reprezentował wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup

i dostawę systemu VSAT – 5 kpl.” prowadzonym przez Jednostkę Wojskową nr 4724 w Krakowie. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę Zamawiającego od wyroku z dnia 14 marca 2013 r. (KIO 487/13).
Czytaj więcej – wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2013 r. (sygn. akt II Ca 1484/13).

 

KIO UWZGLĘDNIŁA ODWOŁANIE TTCOMM S.A.

16 sierpnia 2013, adw. Leszek Kot

Adwokat Leszek Kot z sukcesem reprezentował wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę sieci” prowadzonym przez Komendę Główną Straży Granicznej w Warszawie. Na skutek wniesionego przez wykonawcę odwołania do KIO doszło do zmiany postanowień SIWZ w przetargu.
Czytaj więcej – wyrok KIO z dnia 16 sierpnia roku (sygn. akt KIO 1869/13; KIO 1876/13) tutaj.

 

ZAMAWIAJĄCY UWZGLĘDNIŁ ODWOŁANIE TTCOMM S.A. W PRZETARGU NA DOSTAWĘ TERMINALI SATELITARNYCH VSAT

19 czerwca 2013, adw. Leszek Kot

Adwokat Leszek Kot z sukcesem reprezentował wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń łączności satelitarnej” prowadzonym przez Jednostkę Wojskową nr 4226 w Warszawie. Na skutek wniesionego odwołania do KIO, które Zamawiający uznał w całości, doszło do zmiany postanowień SIWZ w przetargu.
Czytaj więcej – postanowienie KIO z dnia 19 czerwca 2013 roku (sygn. akt KIO 1390/13) tutaj.

 

KIO UWZGLĘDNIŁA ODWOŁANIE TTCOMM S.A.

 14 marca 2013, adw. Leszek Kot

Adwokat Leszek Kot z sukcesem reprezentował wykonawcę TTcomm S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup

i dostawę systemu VSAT – 5 kpl” prowadzonym przez Jednostkę Wojskową nr 4724 w Krakowie. Na skutek wniesionego odwołania do KIO doszło do unieważnienia czynności odrzucenia oferty TTcomm S.A.
Czytaj więcej – wyrok KIO z dnia 14 marca 2013 roku (sygn. akt KIO 487/13) tutaj.

 

COFNIĘCIE PRZEZ KONSORCJUM RAFAKO S.A. SKARGI NA WYROK KIO Z DNIA 17 STYCZNIA 2012 r. (sygn. akt KIO 6/12)

 23 kwietnia 2012, apl adw. Leszek Kot i prof. dr hab. Wojciech Kocot

Prof. dr hab. Wojciech Kocot i apl. adw. Leszek Kot w wyniku podjętej polemiki i trafnej argumentacji zaprezentowanej w odpowiedzi na skargę doprowadzili do jedynego słusznego rozwiązania, tj. cofnięcia przez pełnomocnika Konsorcjum Rafako S.A. skargi na wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 6/12) w jednym z największych postępowań przetargowych prowadzonych w roku 2012, dotyczącym „Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW”.

SKARGA BUDIMEX S.A. ODDALONA PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH

 24 marca 2011, apl adw. Leszek Kot współpracujący z Kancelarią Barylski T., Olszewski A. Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza sp. k. i prof. dr hab. Wojciech Kocot

Prof. dr hab. Wojciech Kocot i apl. adw. Leszek Kot z sukcesem reprezentowali wykonawcę Alstom Power sp. z o.o. w postępowaniu skargowym, doprowadzając do wykluczenia z postępowania przetargowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w PKE SA – Budowa Bloku Energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III”.
Czytaj więcej – wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2011 r. (sygn. akt XIX Ga 91/11).

 

UWZGLĘDNIONE ODWOŁANIE ALSTOM POWER SP. Z O.O.; PRECEDENSOWE ORZECZENIE ODNOŚNIE DO UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW PRZEZ INNE PODMIOTY (ART. 26 UST. 2B PZP)

13 stycznia 2011, apl. adw. Leszek Kot współpracujący z Kancelarią Barylski T., Olszewski A. Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza sp. k. i prof. dr hab. Wojciech Kocot

Prof. dr hab. Wojciech Kocot i apl. adw. Leszek Kot z sukcesem reprezentowali wykonawcę Alstom Power sp. z o.o. w postępowaniu odwoławczym związanym z przetargiem prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w PKE SA – Budowa Bloku Energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III”.
Czytaj więcej – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2011 r. (sygn. akt KIO/2785/10) tutaj.

 

SKARGA ZAMAWIAJĄCEGO ODRZUCONA PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

18 sierpnia 2010, apl. adw. Leszek Kot współpracujący z Kancelarią Barylski T., Olszewski A. Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza sp. k. i prof. dr hab. Wojciech Kocot, Prof. dr hab. Wojciech Kocot i apl. adw. Leszek Kot z sukcesem reprezentowali wykonawcę Project Management Intertecno sp. z o.o.

w postępowaniu skargowym zainicjowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej – Zamawiającego – na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/1089/10).
Czytaj więcej – postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r. (sygn. akt V Ca 2057/10) tutaj.

 

KIO UWZGLĘDNIŁA ODWOŁANIE PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO SP. Z O.O.

21 czerwca 2010, apl. adw. Leszek Kot współpracujący z Kancelarią Barylski T., Olszewski A. Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza sp. k. i prof. dr hab. Wojciech Kocot

Prof. dr hab. Wojciech Kocot i apl. adw. Leszek Kot z sukcesem reprezentowali wykonawcę Project Management Intertecno sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w postępowaniu na „Świadczenie usług zarządzania realizacją inwestycji polegającej na przebudowie, modernizacji budynku przy Rue Stevin 139 w Brukseli”. Na skutek wniesionego odwołania do KIO doszło do unieważnienia czynności wykluczenia PMI

z postępowania przetargowego.
Czytaj więcej – wyrok KIO z dnia 21 czerwca 2010 roku (sygn. akt KIO 1089/10) tutaj.

 

SKARGA PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ODDALONA PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI

30 kwietnia 2010, apl adw. Leszek Kot współpracujący z Kancelarią Barylski T., Olszewski A. Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza sp. k. i prof. dr hab. Wojciech Kocot

Prof. dr hab. Wojciech Kocot i apl. adw. Leszek Kot z sukcesem reprezentowali Zamawiającego – Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.

w postępowaniu skargowym zainicjowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt KIO/1801/09).
Czytaj więcej – wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2010 r. (sygn. akt X Ga 100/10).