top of page

Najnowszy komentarz do Rozporządzenia prospektowego współautorstwa dr Angeliny Stokłosy już dostępny w LEX

W serwisie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się obszerny komentarz autorstwa dr Angeliny Stokłosy oraz dr Małgorzaty Sas-Madej pt. "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Komentarz.".

W komentarzu tym omówiono praktyczne aspekty procedury prospektowej, z uwzględnieniem stanowisk UKNF, dotychczasowej praktyki obrotu oraz doświadczeń zawodowych naszych doradców.

Komentarz stanowi kolejną część opracowań komentarzowych (książkowych) poświęconych problematyce prawa rynku kapitałowego współautorstwa dr Angeliny Stokłosy.

Zapraszamy do lektury!

***
The LEX website of Wolters Kluwer published an extensive commentary by Dr. Angelina Stokłosa and Dr. Małgorzata Sas-Madej entitled "Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC. Commentary".

The said commentary (e-book) discusses the practical aspects of the prospectus procedure, taking into account the positions of the UKNF (PFSA), the previous trading practice and the professional experience of our advisors.

The commentary is another part of the commentary (book) studies on the capital market law matters co-authored by Dr. Angelina Stokłosa.

We invite you to read!

8 sierpnia 2023 19:45:00

bottom of page