top of page

SK Legal doradcą CI Games S.A. w procesie przekształcenia w spółkę europejską (SE)

Kancelaria SK Legal była doradcą prawnym CI Games S.A. w pierwszym w Polsce procesie przekształcenia giełdowej spółki akcyjnej (spółki akcyjnej prawa polskiego) w giełdową spółkę europejską (SE). Proces przekształcenia CI Games S.A. w CI Games SE rozpoczął się w sierpniu 2022 r. i zakończył się formalnie w dniu 17 marca 2023 r., przez dokonanie w sądzie rejestrowym spółki wpisu (rejestracji) CI Games SE. Usługi SK Legal w tym wielowątkowym procesie objęły kompleksowe doradztwo prawne w obszarze korporacyjnym (w tym w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji przekształceniowej, zarówno w ramach pierwszego jak i drugiego planu przekształcenia), wsparcie w wykonywaniu obowiązków emitenta giełdowego, współpracę z biegłym rewidentem oraz doradztwo w obszarze prawa pracy. Pracami doradców prawnych w tym procesie kierowała przez cały czas jego trwania adwokat Angelina Stokłosa.

***
SK Legal was a legal advisor to CI Games S.A. in the first process in Poland of transforming a listed joint-stock company (joint-stock company under Polish law) into a listed European company (SE). The process of transforming CI Games S.A. into CI Games SE began in August 2022 and was formally completed on March 17, 2023. SK Legal's services in this multifaceted process included comprehensive legal advice in the corporate area (including the preparation of full transformation/ conversion documentation, both under the first and second transformation plan), support in performing the duties of a listed issuer, cooperation with a certified auditor and advice in the area of labor law. The work of legal advisors in this process was managed throughout its duration by Dr. Angelina Stokłosa.

20 marca 2023 11:00:00

bottom of page