WYBRANE PUBLIKACJE

Adwokat Leszek Kot jest autorem licznych fachowych publikacji, artykułów i opinii eksperckich w mediach, m.in.:

1.  L. Kot, Podawanie nieprawdy w postępowaniu przetargowym, „Rzeczpospolita” z 23.01.2013 [czytaj 1];
2. L. Kot, Konsekwencje podania nieprawdziwych informacji w postępowaniu przetargowym, „Rzeczpospolita” z  05.12.2012 [czytaj 2];
3. L. Kot, Kiedy możliwa jest zmiana wykonawcy, „Rzeczpospolita” z 26.09.2012 [czytaj 3];
4. L. Kot, Zamawiający musi uważać, by nie zmienić zbyt wiele, „Rzeczpospolita” z 11.01.2012 [czytaj 4];
5. L. Kot, Zamawiający może odrzucić ofertę z błędną stawką, „Rzeczpospolita” z 23.11.2011 [czytaj 5];
6. L. Kot, Zamawiający ma zapewnić dostęp do informacji i dokumentów,  „Rzeczpospolita” z 31.10.2012 [czytaj 6];
7. L. Kot, Trzeba mieć pewność swoich racji, „Rzeczpospolita” 22.06.2011 [czytaj 7];
8. L. Kot, Przedsiębiorca akceptuje projekt umowy zawarty w specyfikacji, „Rzeczpospolita” z 27.07.2011 [czytaj 8];

9. L. Kot, A. Stokłosa, Interes jako centralna kategoria systemu ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych de lege lata, „Glosa” nr 1/2014, s. 33-40;

10. L. Kot, A. Stokłosa, Pojęcie grupy kapitałowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7/2015, s. 16-22.

 

Dr Angelina Stokłosa jest autorką lub współautorką m.in.:

1. A. Stokłosa, Interes spółki a interes akcjonariuszy, „Przegląd Corporate Governance” nr 2/2011, s. 19-25;
2. A. Stokłosa, Kto jest uprawniony do udziału w walnym zgromadzeniu, „Dziennik Gazeta Prawna” z 26.07.2011;
3. A. Stokłosa, Obowiązek członków zarządu działania w interesie spółki – głos w dyskusji, „Prawo Spółek” nr 9/2011, s. 17-28;
4. A. Stokłosa, Spór akcjonariusza mniejszościowego ze spółką, „Prawo Spółek” nr 11/2012, s. 8-16;
5. L. Kot, A. Stokłosa, Interes jako centralna kategoria systemu ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych de lege lata – przegląd orzecznictwa, „Glosa” nr 1/2014, s. 33-40;
6. A. Stokłosa, Glosa do uchwały SN z 8 III 2012, III CZP 95/11 (kompetencja kuratora ustanowionego z powodu braku organów spółki z o.o. do złożenia wniosku o rozwiązanie tej spółki), „Państwo i Prawo” nr 7/2014, s. 125-130;
7. W.J. Kocot, A. Stokłosa, Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży – uwagi krytyczne na tle praktyki kontraktowej   i aktualnego orzecznictwa, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 10/2014, s. 8-19;
8. A. Stokłosa, Glosa do wyroku SN z 27 marca 2013 r., I CSK 407/12 (zaskarżanie uchwał zgromadzeń udziałowców spółek kapitałowych), „Przegląd Sądowy” nr 10/2014, s. 134-140;
9. A.Stokłosa, Odbiorca oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, „Glosa” nr 1/2015, s.40-47;
10. L. Kot, A. Stokłosa, Pojęcie grupy kapitałowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7/2015, s. 16-22;

11. A. Stokłosa, S. Syp, MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, Warszawa 2017 (wyd. Wolters Kluwer);  

12. A. Stokłosa, Utrata statusu akcjonariusza mniejszościowego a ustalenie ceny wykupu – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14.09.2016 r., III CZP 39/16, "Glosa" nr 2/2018, s. 67-72;

13. A. Stokłosa, Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.02.2018 r., I CSK 246/17, „Glosa” nr 3/2019, s. 79-89;

14. A. Stokłosa, Zasady zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy – zagadnienia wybrane, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 7(8)/2019;

15. A. Stokłosa, S. Syp, Ustawa o obligacjach. Komentarz, Warszawa 2020 (wyd. Wolters Kluwer)