top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych stanowi konieczny aspekt działalności SK Legal z siedzibą w Warszawie („SK Legal”). W SK Legal czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą bieżącą działalnością doradczą, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez SK Legal, o sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane SK Legal przetwarza.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SK Legal jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SK Legal przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskała z innych źródeł. SK Legal realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

 

Poniżej wskazujemy pełne dane SK Legal jako administratora danych osobowych:

Adwokat Leszek Kot Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie (01-355), przy ul. Osiedle „Przyjaźń” 79 lok. 1-4, NIP: 7742718340, REGON: 146419326. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w SK Legal jest Pan Leszek Kot (leszek.kot@sklegal.pl).

 

SK Legal pragnie zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych a także celów, dla których SK Legal przetwarza dane osobowe. SK Legal dba o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarza jako administrator danych. Poniżej przedstawiamy zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

 

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć SK Legal przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, stara się przeanalizować i zrównoważyć swój interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny lub negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. SKLegal nie przetwarza danych osobowych w oparciu o swój uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami SK Legal (wówczas SK Legal może przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiada odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez SK Legal lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe SK Legal lub korzystające z usług świadczonych przez SKLegal drogą elektroniczną (dalej łącznie „Serwisy”) mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają SK Legal. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

 

W ograniczonym zakresie SK Legal może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;

 • zapisanie stanu sesji użytkownika;

 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania;

 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

 • monitoring dostępności usług.

 

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

 • przywrócenie sesji użytkownika;

 • sprawdzenie, czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

 • umożliwienie automatycznego zalogowania do Serwisu (opcja „zapamiętaj mnie”);

 • dopasowanie zawartości Serwisów do preferencji użytkowników;

 • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

 

SK Legal korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookies (tzw. cookies sesyjnych).

 

SK Legal korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronach internetowych SK Legal;

 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć SK Legal, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej SK Legal oraz które umożliwiają ciągłe doskonalenie Serwisów SK Legal;

 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron internetowych SK Legal – potrzebne do analizy korzystania z Serwisów;

 • kontrolowanie, jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

 • kontrolowanie, jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

 • integracja z portalem społecznościowym.

 

Wśród podmiotów tych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu są:

Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com).

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez SK Legal lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. SK Legal zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać poprawnie, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

SK Legal zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez ich użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP może być wykorzystywany przez SK Legal ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w ww. sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z SK Legal. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

SK Legal może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych organów państwowych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Co do zasady jedynie, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień SKLegal zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Informacje, które SK Legal gromadzi w związku z korzystaniem z Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

 

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów SK Legal możemy mieć do czynienia z różnymi podstawami prawnymi przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy oraz celu przetwarzania. Na przykład:

 • dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe SK Legal przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

 • gdy właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych lub rachunkowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z SK Legal w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług SK Legal, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z SK Legal.

Poza ww. danymi od osób fizycznych, które kontaktują się z SK Legal w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług SK Legal, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z SK Legal, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać do nas e-mail za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

 

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej lub o przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu SK Legal uzna to za wyrażenie wyraźnej zgody na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, w którym takie dane zostały ujawnione.

 

Powyższe dane SK Legal zbiera na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika kierującego prośbę do SKLegal lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie tzw. usprawiedliwionego celu administratora danych.

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów SK Legal i potencjalnych klientów

SK Legal przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami SK Legal niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się SK Legal (np. system CRM). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Co więcej, w przypadku klientów, którzy zawarli z SKLegal umowy odpłatne, możemy przetwarzać również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom SK Legal i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności gospodarczej SK Legal.

 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że: na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych, na potrzeby profilowania przetwarzamy dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane, jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji, profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie SK Legal jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dotyczących analizy korzystania z produktów, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing);

 • wykonania zawartej umowy;

 • obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie SK Legal jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych),

 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing).

 

Jak długo SK Legal przetwarza dane osobowe

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez SK Legal. Nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy SK Legal przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do chwili wycofania tej zgody przez użytkownika;

 • w przypadku, gdy SK Legal przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przysługuje;

 • w przypadku, gdy SK Legal przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

 • w przypadku braku szczególnych przepisów prawnych lub regulacji umownych podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi nie więcej niż 10 lat.

 

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, zaś SK Legal ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SK Legal powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które SK Legal przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy);

 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz SK Legal;

 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz SK Legal;

 • pozostali podwykonawcy SK Legal, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta SK Legal, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy;

 • podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta);

 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu);

 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

 • organy nadzorujące przestrzeganie przepisów prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy wyłącznie wówczas i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zgodny z tymi przepisami).

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom prawa UE wskazujemy, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podejmujemy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone w przepisach prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SK Legal jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, by skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: leszek.kot@sklegal.pl. SK Legal zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które SK Legal przechowuje jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: leszek.kot@sklegal.pl.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym aktualizacji danych osobowych, które przetwarza SK Legal, można dokonać, wysyłając wiadomość mailową na adres e-mai: leszek.kot@sklegal.pl lub kontaktując się z SK Legal za pośrednictwem odpowiedniej strony, w której dokonano rejestracji lub aplikacji, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. SK Legal informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w taki sposób, jak jej udzielono. Jeżeli SK Legal nie podała innego adresu lub numeru kontaktowego w celu wycofania zgody, prosimy o przesłanie w tym przedmiocie wiadomości mailowej na adres leszek.kot@sklegal.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;

 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych SK Legal wskazuje, że przysługuje ono między innymi, gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres pozwalający SK Legal sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W każdym przypadku zamiaru skorzystania z któregoś z tych praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres leszek.kot@sklegal.pl.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać między innymi, gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SK Legal albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez SKLegal, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z właściwego przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki SKLegal przetwarza dane osobowe, jak również w przypadku skarg dotyczących tych kwestii (niezależnie od tego, że wyrażamy głęboką nadzieję, iż nie będzie konieczności wniesienia takiego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie wiadomości mailowej wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres leszek.kot@sklegal.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone przez SK Legal, zaś osoba zagłuszająca pytanie, wątpliwość lub skargę otrzyma od SK Legal odpowiedź.

Osoby, których dane osobowe przetwarza SK Legal, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie SK Legal, a także kontakt listowy (e-mail oraz pocztą tradycyjną) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Adwokat Leszek Kot Kancelaria Adwokacka

Osiedle „Przyjaźń” 79 lok. 1-4
01-355 Warszawa
tel. +48 604 808 715

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (tj. kodeksy dobrych praktyk; jeżeli SK Legal będzie związana takimi kodeksami, poinformujemy o tym fakcie). Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez SK Legal danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 1 stycznia 2022 r.

bottom of page